Pizzeria Salame
Najbliższy termin dostawy: dzisiaj 18:00 - 18:15
Witamy na stronie Pizzeria Salame Kraków
Zamów swoją ulubioną pizzę z dostawą od 30zł
Zarejestruj się i zbieraj punkty za każde zamówienie online z tej strony
Posiadając konto możesz sprawdzić status swojego zamówienia w profilu lub na email

Wybierz sposób dostawy

REGULAMIN SKLEPU (Pizzeria Salame) – (www.pizzeriasalame.pl)

I. Definicje

1. Stronami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną są Pizzeria Salame zarejestrowany jako Salame spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP 9452247465, REGON 389842832 KRS 0000919748, adres siedziby ul. Imbramowska 5/4,31-212 Kraków  jako Administrator oraz Klient realizujący zamówienie.

2. Zamawiający (Klient) w rozumieniu niniejszego regulaminu, osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Zamawiającym może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa tj. w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

3. Serwis Internetowy to oprogramowanie wykorzystywane przez Restaurację Partnerską za pośrednictwem, którego Klient może zamówić w Restauracji Partnerskiej oferowane przez nią produkty i usługi.

4. Sprzedawca w rozumieniu niniejszego regulaminu, to Firma Salame sp z o.o lub Franczyzobiorca działający w jej imieniu.

5. Sklep w rozumieniu niniejszego regulaminu, to serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną  www.pizzeriasalame@gmail.com, za pośrednictwem, którego Zamawiający może zakupić od Sprzedawcy towary.

6. Zamówienie w rozumieniu niniejszego regulaminu, czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu strony www.chinskapatelnia.pl, podczas której Zamawiający wyraża wolę kupna wybranych towarów zgodnie z ich opisem oraz ceną.

6. Regulamin to niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

7. Płatność to czynność polegająca na zapłacie ceny za zamówienie w wybrany sposób przez zamawiającego, oraz przez udostępnioną możliwość zapłaty przez Sklep, czyli gotówka, przelew, blik itd.

8. Restauracja Partnerska to podmiot który wykorzystuje system do zamówień online do sprzedaży swoich artykułów.

9. Program lojalnościowy jest to system który umożliwia zbieranie punktów przez Klienta po opłaceniu Zamówienia, oraz pozwala na obniżenie wartości koszyka przy kolejnym zamówieniu używając zdobytych punktów.

 

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą, a Zamawiającym umowy sprzedaży towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Zamawiającego ze Sklepu,

2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).  Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia Zamówienia.

3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

4. Przetwarzającym Dane Osobowe w rozumieniu Regulaminu jest Restauracja Partnerska

 

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Zamawiający akceptuje treść Regulaminu.

2. Przyjmowanie zamówień odbywa się zgodnie z zasadami wyznaczonymi przez Sklep w panelu konfiguracji.

3. Wyroby alkoholowe sprzedawane są tyko osobom pełnoletnim. Sprzedawca (w przypadku odbioru osobistego) oraz dostawca (w przypadku dostawy zamówienia) maja prawo zażądać od nabywcy alkoholu dokumentu stwierdzającego jego wiek, gdy pojawiają się wątpliwości co do tego, że kupujący może być nieletni. 

 

IV. Zamówienia składane przez system do zamówień

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest poprawne i zgodne z prawdą wypełnienie formularza do poprawnego wydania lub dostarczenia jedzenia przez Sklep pod adres wskazany przez Zamawiającego.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji Zamówienia w przypadku, gdy przesłane dane są niejasne, błędne, niepełne lub nie spełniają warunków promocji.

3. Przed przekazaniem Zamówienia do realizacji Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji e-mailowej lub telefonicznej Zamawiającego.

4. Konta stałego klienta nie zawierają danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. są nieobowiązkowe i służą jedynie do realizacji bieżących zamówień.

 

V. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

1. Sprzedający może wyznaczyć dopłatę do dowozu lub odmówić dostarczenia towaru, prosząc o odbiór osobisty.

2. Termin realizacji Zamówienia jest przedstawiony przed i podczas składania zamówienia i jest uzależniony od wartości która została wyznaczona przez Sklep w panelu do konfiguracji systemu zamówień online i może zostać wydłużony z powodów nasilenia pracy restauracji lub złych warunków atmosferycznych podczas dostawy, jednak nie dłużej niż do końca jednego dnia roboczego.

3. W przypadku wyboru dokładnej godziny realizacji Zamówienia, Restauracja dostarczy je na określoną godzinę z marginesem czasowym +/- 30 minut.

4. Po złożeniu Zamówienia Klient może sprawdzić status swojego Zamówienia odświeżając przeglądarkę w momencie złożenia swojego Zamówienia. Pole status zostaje zaktualizowane po wykonaniu każdego etapu przygotowania Zamówienia do wydania lub doręczenia. Jeżeli Klient posiada zarejestrowane konto w systemie do zamówień, notyfikacja o przygotowaniu Zamówienia może pojawić się również na adresie email podanym podczas rejestracji konta, lub na numer telefonu.

 

VI. Formy płatności

1. Dokonanie płatności może nastąpić w 3 formach: gotówką przy odbiorze, kartą płatniczą za pomocą terminala płatniczego przy odbiorze płatności online za pomocą systemu płatności wykorzystywanego przez Sklep.

Rodzaj płatności zostaje wyznaczony przez Sklep podczas konfiguracji systemu, lecz Klient jest zobowiązany do umieszczenia płatności zgodnie z wybraną formą zrealizowania płatności podczas składania zamówienia.

2. Na żądanie Zamawiającego, Sprzedający wystawia fakturę sprzedaży VAT w terminie przewidzianym ustawowo.

3. Podana w Zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę, jaką Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem, kosztem dostawy, oraz wyznaczonym wcześniej napiwkiem dla kierowcy.

4. Jeżeli Zamawiający zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, Sklep poinformuje Zamawiającego o tym fakcie. Obciążenie Zamawiającego dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Zamawiającego.

5. Dostępnym środkiem porozumiewania się Zamawiającego ze Sklepem jest kontakt telefoniczny.

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Prawo odstąpienia od umowy jest możliwe tylko wtedy gdy Zamówienie nie zostało jeszcze zaakceptowane do realizacji.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązuje się poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez kontakt telefoniczny z Restauracją.

3. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

4. Na podstawie Umowy o prawach konsumenta art. 38 punkt 4 Konsument nie ma możliwości odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem lub na odległość. 

5. Na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę, Zamawiający traci prawo odstąpienia od umowy.

 

VIII. Reklamacje

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)

2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Zamawiającego, nie nadaje się do celu, o którym Zamawiający poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia, co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Zamawiającemu w stanie niezupełnym.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności zamówienia z otrzymanym towarem prosimy o poinformowanie drogą telefoniczną Restauracji bezpośrednio po otrzymaniu Zamówienia.

4. Poza danym dniem roboczym reklamacje prosimy kierować listem poleconym pod adres siedziby.

5. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

7. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Zamawiającego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

8. Jeżeli Towar ma wadę, Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany przez Sprzedawcę